نمایندگی مراغه

مدیر نمایندگی: خانم رقیه تاروردی

آدرس: مراغه، خیابان خواجه نصیر، رو به روی فرمانداری

نمایندگی خوی

آدرس: خوی، میدان دلفین