مدیر نمایندگی: حسین فقیهی

آدرس: آمل – روبروی بیمارستان  17 شهریور