مدیر نمایندگی: اسماعیل  رضی

آدرس: یزد  – بلوار  جهاد  خیابان  پاسداران

شماره تماس : 03538337423