نمایندگی ترکیه

مدیر نمایندگی: خانم فاطمه حاجیان

آدرس: استانبول، محله دوملوپینار، کوچه اوزن